ZAPYTANIE OFERTOWE NA ROBOTY BUDOWLANE

NAZWA ZAMÓWIENIA: „UTWORZENIE SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO W OBSZARZE INNOWACYJNYCH KOSMETYKÓW DERMO-OCHRONNYCH”

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

INGLOT Sp. z o.o.
37- 700 Przemyśl, ul. Lwowska 154
KRS 0000164776, SR Rzeszów, XII Wydział KRS
NIP: 795- 21- 94-802, tel. fax. 016 678 02 10/11
e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych, które zostanie przeprowadzone na zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

III. Skład dokumentacji

1. Zapytanie ofertowe.
2. Załącznik nr 1 do ZO – Formularz oferty.
3. Załącznik nr 2 do ZO – Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Załącznik nr 3 do ZO – Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
5. Załącznik nr 4 do ZO – Projekt umowy.
6. Załącznik nr 5 do ZO – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
7. Załącznik nr 6 do ZO – Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
8. Załącznik nr 7 do ZO – Wykaz podwykonawców.
9. Załącznik nr 8 do ZO – Dokumentacja projektowa.

Pobierz dokumenty

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

1. Proszę o podanie zakresu grubości nadbetonu jako podkładu pod posadzkę na płycie fundamentowej w piwnicach technicznych - pom. -1.01.

Odpowiedź:

Grubość warstwy betonu spadkowego zawiera się w przedziale 8 cm (przy odwodnieniach liniowych) do 13 cm (przy ścianach i w miejscu przełamania posadzki po środku pomieszczenia).

 

2. Proszę o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Odpowiedź:

Dokumentacja geologiczno-inżynierska:kliknij aby wyświetlić

 

3. Proszę potwierdzić, że zakres oferty nie obejmuje :

- robót wykończeniowych wewnątrz budynku tj. tynków, okładzin, malowania, posadzek ,

sufitów podwieszonych, żaluzji wewnętrznych

- posadzek i warstw podposadzkowych

- izolacji akustycznej ze styropianu na stropach miedzykondygnacyjnych

- ścianek działowych

- ścianek wewnętrznych aluminiowych

- stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej

żadnych robót branży elektrycznej , również sieci elektrycznych zewnętrznych

Odpowiedź:

Zakres oferty nie przewiduje wymienionych zadań. W ofercie należy uwzględnić instalację fotowoltaiczną.

 

4. Czy zakres oferty obejmuje w kondygnacji „-1” wykonanie okładziny stropu z lamelowej płyty sufitowej PAROC CGL gr.5cm .

Odpowiedź:

Nie

 

5. Czy zakres oferty obejmuje beton spadkowy na płycie fundamentowej.

Odpowiedź:

Tak

 

6. Zgodnie z zapisem w pkt.2 ZO przedmiot oferty obejmuje : „wykonanie elewacji – fasada wentylowana”.

Pytanie : Czy zakres oferty obejmuje wykonanie elewacji w pełnym zakresie tj. fasada wentylowana ; ściany osłonowe słupowo-ryglowe; tynk elewacyjny; zewnętrzną ślusarkę okienną i drzwiową, żaluzje elewacyjne, czy tylko okładzinę ceramiczną (tj. fasada wentylowana).

Odpowiedź:

Zakres oferty jest określony w opisie technicznym opracowania „Projekt wykonawczy – Architektura” na str. 12-A w podrozdziałach:

- Wykończenie elewacji – fasada wentylowana

- Wykończenie elewacji – osłony urządzeń instalacyjnych

 

7. Czy zakres oferty obejmuje wykonanie świetlika dachowego

Odpowiedź:

Tak

 

8. Czy zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia dachu z pełnym wykończeniem wynikającym z dokumentacji, w tym nawierzchnie z płytek porcelanowych.

Odpowiedź:

Tak

 

9. Proszę potwierdzić, że zakres robót branży sanitarnej obejmuje tylko wykonanie drenażu opaskowego , wykonanie wodociągu i przyłącza ( na planszy PZT jest również kanalizacja sanitarna i deszczowa)

Odpowiedź:

Tak

 

10. Zakres oferty obejmuje równie przygotowanie terenu pod inwestycję. Proszę sprecyzować zakres tych prac.

Odpowiedź:

W ofercie należy zawrzeć zakres prac niezbędny do prowadzenia i wykonania prac budowlanych objętych zapytaniem.

 

11. Czy zakres oferty obejmuje wykonanie robót ziemnych tj. wykopy i zasypki fundamentów.

Odpowiedź:

Tak , zakres robót obejmuje wykopy i zasypki fundamentów.

 

12. Czy dostawa i montaż przesłon urządzeń na dachu wchodzi w zakres oferty.

Odpowiedź:

Nie

 

13. Proszę o udostępnienie załączników i formularzy do oferty w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Wersja edytowalna załączników:Kliknij aby wyświetlić

 

14. Czy Inwestor dopuszcza możliwość wykorzystania na cele budowy płyty drogowe pochodzące z rozbiórki placu?

Odpowiedź:

Płyty drogowe w obrębie bryły budynku będą usunięte. Zamawiający nie przewiduje możliwości wykorzystania ich na cele budowy. Pozostała część placu budowy jest wyłożona płytami drogowymi.

 

15. Czy wykonawca ma zapewnić ochronę budowy we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Tak

 

16. Proszę o określenie źródła zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę. Zapotrzebowanie energii elektrycznej będzie kształtować się w granicach 100-110 kW.

Odpowiedź:

Inwestor udostępnia złącze kablowe na budynku w pobliżu placu budowy jako punkt włączenia zasilania budowy.

Do zasilania w wodę należy wykonać we własnym zakresie punkt poboru wody na przekładanym wodociągu fi 90 mm.

 

17. Prosimy o potwierdzenie prawidłowości doboru rozwarcia rys elementów żelbetowych w zakresie białej wanny i ilości stali zbrojeniowej?

Odpowiedź:

Rozwarcie rys elementów żelbetowych zawiera się w zakresach:
- 0,4 mm dla elementów konstrukcji narażonych na działanie klasy ekspozycji XC1 (kondygnacje nadziemne),
- 0,3 mm dla elementów konstrukcji narażonych na działanie klasy ekspozycji XC3 (kondygnacja techniczna, podziemna) oraz elementów na które nałożono zapewnienie akceptowalnego wyglądu,
- 0,2 mm zgodnie z wytycznymi Technologii Białej Wanny (hw/hb < 10), wg poniższej tabeli:

eurobud

W trakcie wykonywania elementów konstrukcji objętych TBW należy uwzględnić dodatkowe dozbrojenia zgodnie z wytycznymi wybranego dostawcy technologii.

 

18. W związku z obowiązkiem zapoznania się oferenta z dokumentacją geologii prosimy o jej udostępnienie wraz z określeniem stopnia agresywności wód gruntowych.

Odpowiedź:

Dokumentacja geologiczno - inżynierska jest dostępna pod adresem:

https://www.dropbox.com/sh/gsdosuwuspfit2n/AADd1UvvMw3ieWlgEut5PYjna?dl=0

 

19. Ze względu na brak informacji o stopniu agresywności wód gruntowych i koniecznością wykonania białej wanny prosimy o uszczegółowienie informacji na temat kompozycji klas betonu wodoszczelnego oraz o informację czy w ofercie należy uwzględnić powłokową izolację zewnętrzną płyty fundamentowej.

Odpowiedź:

Stopień agresywności wód gruntowych w stosunku do betonu w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określono jako XA1.

Klasa betonu C30/37 po uwzględnieniu klasy ekspozycji i zaleceń TBW. Beton stosowany w elementach objętych TBW powinien spełniać klasę wodoszczelności min. W8.

Elementy objęte TBW tj. fundamenty oraz ściany fundamentowe należy wykonać z zastosowaniem systemu uszczelnień przerw technologicznych - w opracowaniu podano system Pentaflex firmy Jordahl & Pfeifer.
Wbudowanie systemu uszczelnień należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta lub powinny być wykonane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i przeszkoleniem.

Wszystkie przerwy robocze, dylatacje i przejścia przez konstrukcję żelbetową należy uszczelnić odpowiednimi elementami systemu Pentaflex tworząc szczelny i ciągły łańcuch.

Nie wolno mieszać różnych systemów, należy stosować jeden wybrany system uszczelnień przerw roboczych TBW.

W przypadku stwierdzenia konieczności dodatkowego zabezpieczenia można ewentualnie miejscowo zastosować materiały pęczniejące oraz izolację powłokową płyty fundamentowej i ścian fundamentowych (ciężką).

Powyższa uwaga nie mówi o koniecznym, a o zalecanym zabezpieczeniu izolacją powłokową w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że standard wykonania i pielęgnacji elementów konstrukcji jest niezadowalający i może być problematycznym w funkcjonowaniu TBW. Wtedy należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenie części lub całości konstrukcji, aby wykluczyć lub zminimalizować skutki ewentualnych nieszczelności.

Typ izolacji przeciwwilgociowej dostosować do udokumentowanych warunków gruntowo-wodnych (hydroizolacja wg projektu architektury).

 

20. Czy Zamawiający dopuszcza wydzielenie większego obszaru placu do usytuowania zaplecza budowy i składowania materiałów.

Odpowiedź:

Tak, kliknij aby wyświetlić/pobraćplan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią wyznaczoną pod plac budowy.

 

21. Czy Inwestor umożliwi udostępnienie drogi dojazdowej z płyt od ul. Lwowskiej.

Odpowiedź:

Tak

 

22. Czy w zakres etapu 2 wchodzi wykonanie zasypania wykopów budynku po wykonaniu izolacji termicznej i hydroizolacji ? Jeżeli tak jakim materiałem ( pospółka, ziemia) należy wykonać.

Odpowiedź:

Tak, pospółką.

 

23. W celu prawidłowej wyceny, prosimy o przedstawienie dokumentacji wykonawczej z zakresu wykonania białej wanny, tj. : technologiczna dylatacja płyty fundamentowej, przerwy robocze: pomiędzy płytą fundamentową a ścianami, ścianami a płyta stropową nad piwnicą i przerw roboczych w ścianach zewnętrznych.

Odpowiedź:

Wykonanie Białej Wanny należy wykonać zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu – w opracowaniu podano system Pentaflex firmy Jordahl & Pfeifer. W przypadku wyboru innego dostawcy TBW należy stosować się do jego zaleceń.

Przerwy robocze konstrukcji należy planować i wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami oraz zaleceniami TBW.

Ponadto co podano się w pkt. 6 poniżej znajdują się kilka uwag wykonawczych zalecanych przez dostawcę systemu Pentalfex:

1. Przed układaniem zbrojenia należy na chudym betonie ułożyć 2 x folię budowlaną grubości min. 0,2 mm z zakładem min 20 cm. Folię należy ułożyć pod płytą fundamentową oraz w przegłębieniach.

2. W ukosach pionowych płyty fundamentowej należy ułożyć warstwę wełny mineralnej grubości 5 cm.

3. Pod zbrojeniem elementów poziomych nie należy stosować dystansów liniowych tylko punktowe (rozproszone).

4. Przejścia instalacyjne przez płyty i ściany fundamentowe powinny być wodoszczelne.

5. Zgodne z zaleceniami systemu Pentaflex maksymalne uziarnienie kruszywa w betonie 16 mm.

6. W betonie układanym na styku płyty dennej i ścian zewnętrznych (na wysokości min. 30÷ 50 cm od wierzchu płyty fundamentowej) stosować kruszywo o średnicy max. 8 mm (tzw. mieszanka łączeniowa).

7. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość i jednolitość stosowanego kruszywa.

8. W betonach wodoszczelnych zaleca się stosowanie kruszyw sortowanych.

9. Projekt mieszanki betonowej przygotować w porozumieniu ze specjalistą technologii, projektantem, wytwórnią betonu i wykonawcą w oparciu o wytyczne TBW, (m.in. minimalizacja skurczu i temperatury wiązania). Podstawowe aspekty istotne z punktu widzenia technologii:

- minimalnystopień wodoszczelności: W8
- cement o niskim cieple hydratacji (np. CEM III/A 32,5N - LH) w ilości nie większej niż 320-330 kg/m3
- dodatek popiołów
- stosunek w/c < 0,5 (maksymalnie 0,55)
- konsystencja S3
- punkt piaskowy < 40% (37-38%)

10. Wszelkie prace związane z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych (montaż szalunków, układanie zbrojenia, betonowanie, pielęgnacja betonu) powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem wykwalifikowanych inżynierów. Prace zanikowe (np. montaż zbrojenia) powinny być odbierane i potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

11. Maksymalna powierzchnia działki betonowania ~ 600 m2, maksymalny wymiar boku działki betonowania nie powinien przekraczać 25m, stosunek boków działki betonowania nie powinien przekraczać 1:1,5 (maksymalnie 1:2, gdy nie ma innej możliwości).

12. Maksymalna długość betonowania odcinka ściany nie powinna przekraczać stosunku H/D, gdzie H - wysokość betonowanej ściany, D- grubość ściany. W pionowej przerwie roboczej ściany należy zastosować uszczelnienie Pentaflex KB 16.7, w środku odległości między przerwami roboczymi należy umieścić element wymuszający rysy Pentaflex OBS zgodnie z wytycznymi TBW.

13. Podstawowym zadaniem pielęgnacji betonu jest niedopuszczenie do szybkiej utraty wilgoci tj. wyschnięcia betonu. Ważnym elementem pielęgnacji jest również ochrona betonu przed szybką utratą ciepła, szczególnie w warunkach zimowych.

15. W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się minimum 14 - dniową pielęgnację. Zalecane jest zachowanie odpowiednich odstępów czasowych między betonowaniem sąsiednich odcinków (działek) zarówno płyty fundamentowej jak i ścian zewnętrznych - w zależności od receptury betonu, grubości elementów i warunków zewnętrznych. W przypadku ścian zewnętrznych wskazane jest utrzymanie ich w szalunkach przez minimum 72 godziny.

16. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych (warstwy posadzkowe, tynki itp.) w obrębie białej szczelnej wanny należy dokonać odbioru konstrukcji pod kątem wodoszczelności przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem odbioru robót.

Kliknij aby wyświetlić/pobraćdodatkowe detale wykonawcze przerw technologicznych z zastosowaniem systemu Pentaflex.

 

24. Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii izolacji wodnej stropodachu polegającej na zastosowaniu membrany EPDM.

Odpowiedź:

Prace te należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

25. Czy wykonanie wywierzaków oraz wpustów dachowych jest w zakresie prac etapu 2, czy będą dostarczone przez wykonawcę branży sanitarnej a w ofercie należy uwzględnić tylko ich obrobienie i uszczelnienie?

Odpowiedź:

Dostawa wywietrzaków oraz wpustów dachowych nie jest w zakresie zapytania ofertowego. Należy przewidzieć ich montaż.

 

26. Czy przesłony urządzeń dachowych w postaci żaluzji aluminiowych maja być wykonane w ramach 2 etapu?

Odpowiedź:

Nie

 

27. Prosimy o potwierdzenie, że izolacje przeciwwodne pomieszczeń mokrych nie wchodzą w zakres prac.

Odpowiedź:

 

28. Prosimy o określenie wymaganego okresu gwarancji jako ma uwzględniać oferta wykonawcy (brak informacji w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy).

Odpowiedź:

Nie został wskazany okres gwarancji. Nie jest to okoliczność "punktowana" w zapytaniu ofertowym. Warunki udzielenia gwarancji, które będą uszczegółowione w umowie muszą odpowiadać obowiązującym przepisom prawa, natomiast termin udzielonej gwarancji powinien zostać zaoferowany przez wystawcę dokumentu gwarancyjnego.

 

29. Prosimy o zamianę we wzorze umowy w paragrafie 14 ust. 1.3 słów „opóźnienie” na „zwłokę”

Odpowiedź:

Nie zgadzamy się na zamianę słowa "zwłoka" na "opóźnienie".

 

30. Prosimy o wyjaśnienie zapisu paragrafu 5.1 że „rozliczenie nastąpi za każdy etap robót”.

Odpowiedź:

Umowa przewiduje dwa etapy robót - zgodnie z § 2 pkt 1 b,c. Warunkiem zakończenia etapu robót jest sporządzenie i podpisanie przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru danego etapu robót. Podpisanie przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury VAT i rozliczenia tego etapu.

 

31. Czy Zamawiający przewiduje tylko dwie płatności za etap 1 i 2. Takie rozumienie zapisu powoduje konieczność doliczenia przez oferenta dużych kosztów kredytowych.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dwie płatności. Za 1 i 2 etap.

 

32. Czy Zamawiający przewiduje / dopuszcza płatności miesięczne na podstawie zaakceptowanego protokołu przerobowego stwierdzającego procentowe zaawansowanie elementów robót wg pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowego.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje dwie płatności. Za 1 i 2 etap.

 

33. Czy w zakres dostawy konstrukcji stalowej windy i schodów, maja być również wykonane prace związane z montażem szklanej obudowy szybu windowego, szklanych balustrad schodów i szklanych stopni.

Odpowiedź:

Montaż szklanej obudowy szybu windowego, szklanych balustrad schodów i szklanych stopni nie wchodzi w zakres ZO.

 

34. Czy w zakres etapu 2 obejmuje tylko montaż elementów świetlika wraz z panelami fotowoltaicznymi, czy również należy wykonać cała instalacje niskoprądową?

Odpowiedź:

W zakres prac objętych zapytaniem ofertowym wchodzi montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

35. Prosimy o szczegółowe wskazanie elementów końcowych do wykonania instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

W zakres prac objętych zapytaniem ofertowym wchodzi montaż instalacji fotowoltaicznej. Końcowym elementem jest rozdzielnia główna.

 

36. Prosimy o przedstawienie detalu wykonania obróbek blacharskich oraz ich specyfikację techniczną.

Odpowiedź:

Materiały do pobrania pod adresem:kliknij aby wyświetlić/pobrać

 

37. Czy Zamawiający dopuszcza zamianę kolumn CFA na kolumny przemieszczeniowe spełniające wymogi nośności konstrukcji opisane w dokumentacji wykonawczej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii pod warunkiem wykonania dokumentacji projektowej uzgodnionej z biurem projektowym.

 

38. Czy w wycenie 2 etapu należy uwzględnić szklane zadaszenia nad wejściami do budynku?

Odpowiedź:

Szklane zadaszenia nad wejściami nie wchodzą w zakres zapytania ofertowego.

 

39. Prosimy o uszczegółowienie wytycznych dla blachy cięto-ciągnionej w celu prawidłowego dobru producenta.

Odpowiedź:

Romb 76x35x11, prześwit 37% , gr. 2mm Aluminium malowane proszkowo. Producent MEVACO. (kolor RAL zostanie podany w trakcie realizacji.)

 

40.Czy poszycie z blachy cięto-ciągnionej na elewacji ma być montowane bezpośrednio do podkonstrukcji wg projektu, czy wymagany jest montaż w formie paneli?

Odpowiedź:

Wymagany jest montaż w formie paneli. Wymiary paneli podano na rysunku elewacji.

 

41. Czy zamawiający dopuszcza zamianę płytek porcelanowych jako podłoża do komunikacji na stropodachu na płytki betonowe?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

42. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie osłony elewacji wentylowanej z elementów kasetonowych w kolorystyce i gabarytach jak na projekcie?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

 

43. Prosimy o przesłanie detali połączenia elewacji wentylowanej z fasadami Al.

Odpowiedź:

Materiały do pobrania pod adresem:kliknij aby wyświetlić/pobrać

 

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrzut wody z odwodnienia wykopu do studni kanalizacyjnych w sieci zakładowej. Czy wykonawca i oferent ma doliczyć dodatkowe koszty z tego tytułu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zrzut wody do wskazanej studni kanalizacji deszczowej bez dodatkowych kosztów.

 

45. Czy drzwi zewnętrzne usytuowane w elewacji wentylowanej w poziomie parteru i wyjścia na stropodach są w zakresie ofertowym?

Odpowiedź:

Drzwi zewnętrzne i wyjścia na stropodach nie wchodzą w zakres zapytania ofertowego.

 

46. Czy konstrukcja stalowa dachu nad kotłownią jest w zakresie zapytania ofertowego?

Odpowiedź:

Dachy wchodzą w zakres zapytania ofertowego.

 

47. Czy podstawy pod agregaty chłodnicze – system BIG FOOD SA w zakresie zapytania ofertowego?

Odpowiedź:

Podstawy pod agregaty nie wchodzą w zakres zapytania ofertowego.

 

48. Czy dostawa i montaż klapy oddymiającej na dachu jest w zakresie zapytania ofertowego?

Odpowiedź:

Dostawa i montaż klapy oddymiającej wchodzi w zakres zapytania ofertowego.

 

49. W związku z przygotowywaniem oferty przetargowej dla zadania pn. „Utworzenie Specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w Obszarze Innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych” zwracam się z uprzejmą prośbą o dokładniejsze sprecyzowanie zakresu robót wykończeniowych na dachu budynku oraz wyposażenia, które należy zamontować w tym etapie realizacji. Proszę również o informację czy zakres robót objętych przetargiem obejmuje nasadzenia roślin ekstensywnych oraz o podanie wybranego producenta i typu płytek tarasowych porcelanowych montowanych na dachu na podkładkach dystansowych.

Odpowiedź:
Z zakresu robót na dachu budynku należy wyłączyć dostawę i montaż przesłony urządzeń dachowych w postaci żaluzji aluminiowych oraz dostawę wywietrzaków i wpustów dachowych (ich montaż należy uwzględnić), a także nasadzenie roślin ekstensywnych

Poza powyższym zakres robót obejmuje wykonanie pokrycia dachów z pełnym wykończeniem wynikającym z dokumentacji, w tym nawierzchnie z płytek porcelanowych Grespania Dock 60,3x60,3x2,0 cm ANTRACITA 52DOR65 (96-50).

50. Czy w istniejącym zapisie zapytania ofertowego ZO dotyczącym kryterium oceny – aspekt środowiskowy 5% - (rozdział XII ZO / poz.2) musi być zapis „oraz”, czy może być zapis „lub” :

Obecny zapis : „ Wykonawca poda w punkcie 7 oferty, czy zastosowane zostało kryterium posiadania certyfikatu produktu przyjaznego dla środowiska zgodnie z ISO 14025 Typ III oraz EN 15804.

Proponowany zapis : „ Wykonawca poda w punkcie 7 oferty, czy zastosowane zostało kryterium posiadania certyfikatu produktu przyjaznego dla środowiska zgodnie z ISO 14025 Typ III lub EN 15804.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w rozdziale XII Zapytania Ofertowego poz.2 na:

2) aspekt środowiskowy = 5%

Wykonawca poda w punkcie 7 oferty czy zastosowane zostało kryterium posiadania certyfikatu produktu przyjaznego dla środowiska zgodnie z ISO 14025 Typ III lub EN 15804:”

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

INGLOT” sp. z o.o.

Ul. Lwowska 154

37- 700 Przemyśl

Sekretariat w budynku biurowym

najpóźniej do godz. 10.00

dnia 31 sierpnia 2017 r.

w dniu 31 sierpnia 2017 r.

o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:

INGLOT” Sp. z o.o.

ul. Lwowska 154 37- 700 Przemyśl

 

51. Proszę o odpowiedź, czy w zakres oferty wchodzi tylko montaż szklanej obudowy szybu windowego (wg odp. Nr 33) , czy oferta ma obejmować dostawę i montaż szklanej obudowy szybu windowego – bez dostawy i montażu szklanych balustrad i bez dostawy i montażu szklanych stopni.

Odpowiedź:

W zakresie zapytania ofertowego wchodzi dostawa i montaż szklanej obudowy szybu windowego. Zapytanie ofertowe nie obejmuje dostawy i montażu szklanych balustrad i stopni.

 

52. Czy w ofercie należy uwzględnić montaż akodrenów w warstwie spadkowej na poziomie -1(płyta fundamentowa) i czy należy wykonać instalację sanitarną w celu odprowadzenia wody z tych kanałów.

Odpowiedź:

Poza zakresem zapytania ofertowego.

 

53. Proszę podać grubość warstwy spadkowej na płycie fundamentowej.

Odpowiedź:

Grubość warstwy betonu spadkowego zawiera się w przedziale 8 cm (przy odwodnieniach liniowych) do 13 cm (przy ścianach i w miejscu przełamania posadzki po środku pomieszczenia).

 

54. Proszę o podanie grubości płyty fundamentowej. Wg rysunków konstrukcji powinna ona wynosić 70 cm natomiast na rysunkach architektury ma ona 60 cm.

Odpowiedź:

Grubość płyty fundamentowej wynosi 60 cm.

 

55. Prosimy o podanie grubości istniejącej płyty żelbetowej, którą trzeba skuć w celu rozpoczęcia robót gruntowych.

Odpowiedź:

Grubość istniejącej płyty wynosi 60 cm.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.08.2017:pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:pobierz

INGLOT używa cookies aby umożliwić pełne wykorzystanie możliwości naszej strony. Używanie strony bez wprowadzenia zmian w ustawienia cookies oznacza, że będą one umiejscowione na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej o naszych cookies i Polityce Prywatności. Dowiedz się więcej Rozumiem

exit

KUP TERAZ!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!